پاسخ معمای خویشاوندی (دو مرد)

برای دیدن سوال کلیک کنید. هر چند كه اين نوع خويشاوندي ممکن است اتفاق نیافتد یا به ندرت اتفاق بیافتد، ولي غير ممكن نيست. دو مرد را در نظر مي گيريم كه زنشان فوت كرده وهر كدام يك دختر دارند. اولي دختر دومي را به عقد خود در مي آورد و دومي نيز دختر اولي را […]

Continue Reading